اصلاح "اختلالات یادگیری" ایران. خوارزمی
Iranian Correction Center for Learning Disorders .. CCLD Iran 
قالب وبلاگ
تعريف اختلال بيان نوشتاري

مروري بر تعريف‌هايي که در قلمرو بيان نوشتاري ارائه شده اند، آشکارا نشان مي‌دهد که پيچيدگي و چند بعدي بودن اختلال در هيچ يک از تعاريف، منعکس نشده است. اين موضع گيري پيامد مشاهد اتي است که در عمل نشان دادند، تعريفي که بتواند دربرگيرنده تمامي مؤلفه‌هاي قلمرو زبان نوشتاري باشد در دست نيست (برنينگر[1]، 1994).

موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال بیان نوشتاری
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هجدهم تیر 1393 ] [ 23:36 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 22:6 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
Mental Flexibility: Planning, task switching, verbal fluency.

  Examples of games that improve mental flexibility:

 


موضوعات مرتبط: حافظه.Memory، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، کارکردهای مغز.شناخت.اجرا
[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 22:1 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 21:41 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
  disabilities.disorders.اختلالات يادگيري.learning disabilities.disorders.اختلالات .اختلالات يادگيري.learning disabilities.disorders.اختلالات يادگيري.learning disabilities.disorders.

 


موضوعات مرتبط: طرحهای درمانی Therapeutic Plans، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia، Writing disorder (ICD-10 and DSM-IV . F81.1/315.2، اختلال دیکته .Spelling Disorder
ادامه مطلب
[ جمعه سی ام خرداد 1393 ] [ 2:43 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 ] [ 18:10 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

 

 بررسی فراوانی اختلال های همبود و تأثیر آن بر پاسخ به درمان متیل فنیدیت در کودکان مبتلا بهADHD 

 Full Text

Abstract

زمینه و هدف: اختلال نارسایی توجه‌/فزون‌کنشی (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) یک اختلال عصب‌رفتاری شایع در کودکان بوده که کنش وری روانی اجتماعی کودک را در زمینه‌های مختلف تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی تحت تأثیر قرار می دهد. اختلالهای روان‌پزشکی زیادی به صورت همبود با این اختلال وجود دارند که سبب افزایش شدت مشکلات بعدی در این کودکان می شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر وجود اختلالهای همبود بر پاسخ به درمان متیل فنیدیت در کودکان مبتلا بهADHD بود. مواد و روشها: پژوهش حاضر در گام اول، یک پژوهش توصیفی و در مرحله دوم، یک کار‌آزمایی بالینی بود. تعداد 50 نفر از کودکان سنین 12- 6 سال، مبتلا به ADHD که به کلینیک روان‌پزشکی کودک و نوجوان دکتر شیخ مشهد مراجعه کردند، از طریق نمونه‌گیری به روش پذیرش متوالی انتخاب شدند. تشخیص اختلال ADHDو اختلالهای روان‌پزشکی همبود، بر اساس معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR و نیز استفاده از آزمون تشخیصی K-SADS با استفاده از مصاحبه بالینی، توسط فوق تخصص روان‌پزشک کودک و نوجوان انجام شد. پس از اخذ رضایت از مادران، با توجه به وزن و سن کودک، دوز مناسبی از داروی متیل فنیدیت برای آنان شروع شد و به مدت 4 هفته ادامه یافت. قبل از شروع درمان، فهرست ADHD-RS توسط مادر بیمار تکمیل و سپس بعد از 4 هفته،برای بررسی اثر درمان دوباره آزمون توسط مادر تکمیل گردید. میزان بهبودی و پاسخ‌دهی، بر مبنای قضاوت بالینی روان‌پزشک و آزمونها انجام شد. تحلیل داده های این پژوهش، توسط آزمونهای مک‌نمار، کای دو، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که از 50 بیمار مبتلا به این اختلال، 60 درصد به درمان پاسخ خوب دادند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که 72 درصد از آزمودنیها، حداقل دارای یک اختلال همبود بودند که از این تعداد، اختلالهای اضطرابی با 58 درصد، اختلالهای ایذایی با 54 درصد، اختلالهای تیک با 12 درصد و اختلالهای دفع با 10 درصد، بیشترین میزان همبودی را با اختلال ADHD نشان دادند. نتایج همچنین نشان داد که کودکان ADHD بدون اختلال همبود، در مقایسه با کودکان ADHD با اختلالهای همبود، به درمان متیل فنیدیت، بسیار بهتر پاسخ دادند (05/0p<). علاوه بر این، در بررسی میزان پاسخ‌دهی به این درمان در هر یک از اختلالهای همبود با ADHD، نتایج نشان داد که در اختلال اضطرابی و اختلال ایذایی، بین دو گروه پاسخ‌ده خوب و ضعیف، تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0p<‌) و در اختلال تیک و اختلال دفع، این تفاوت معنی‌دار نبود (05/0p>). در بررسی رابطه بین سن، جنسیت و نوع اختلالADHD، در دو گروه با و بدون اختلالهای همبود، با توجه به پاسخ‌دهی به درمان، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0p> ). نتیجه گیری: وجود اختلالهای روان‌پزشکی همبود با ADHD‌، منجر به تغییر پاسخ‌دهی به درمان متیل فنیدیت شده و میزان پاسخ‌دهی به این نوع درمان دارویی را کاهش می دهد. همچنین پاسخ به این نوع درمان، ممکن است وابسته به نوع اختلال همبود باشد.


موضوعات مرتبط: تشخیص افتراقی. Differential Diagnosis، دقت توجه تمرکز Attention Deficit Disorder ..ADD، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، حافظه.Memory، آزمون.norm.test.Evaluation.measurement
[ دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 ] [ 20:42 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
متن كامل [DOC 5815 kb]

متن كامل [DOC 5815 kb]

 

 

بررسی همبودی اختلال نارسايی توجه/ فزون کنشی با مشکلات برون نمودی و درون نمودی کودکان

پيش زمينه و هدف: اختلال نارسايی توجه/ فزون کنشی به عنوان شایع‌ترین اختلال عصبی رفتاری دوره کودکی شناخته شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی همبودی اختلال نارسايی توجه/ فزون کنشی (ADHD) کودکان با اختلال‌های برون نمودی - درون نمودی بر اساس تک بررسی‌های مبتنی بر نظام سنجش آخنباخ صورت گرفته است.

مواد و روش کار: بدين منظور، بعد از اطمينان از تشخيص روانپزشکی اختلال، اطلاعات جامعی بر اساس فرم پرسش­نامه DSM-IV (از نظر والدين و معلمان)، مقياس‌های درجه‌بندی کانرز (فرم‌های والدين و معلم)، فرم تاريخچه دوره کودکی گلدشتاين گردآوری شد و 15 آزمودنی از نمونه‌های بالينی جهت مطالعه از نوع تک بررسی انتخاب شدند. از فرم‌های مختلف نظام سنجش آخنباخ، نتايج حاصل از اجرای سياهه رفتاری کودک (مقياس‌های مبتنی بر تجربه و مبتنی بر DSM-IV) برای بررسی ميزان اختلالات گزارش شدند.

يِافته­ها: يافته‌های حاصل از اين مطالعه، حاکی از همبودی بالای اختلال نارسايی توجه /فزون کنشی با اختلالات برون نمودی و درون نمودی است. همبودی اختلال نارسايی توجه/فزون کنشی با اختلال رفتار مهار يافته، تضادورزی و پرخاشگری به­خصوص حايز اهميت بوده است.

بحث و نتيجه گيری: يافته‌های اين مطالعه، مرتبط با يافته‌های قبلی در زمينه همبودی مورد بحث قرار گرفته‌اند. اين مطالعه دلالت‌ها و استلزام‌هايی برای بررسی همبودی در سطح بزرگ مقياس و مبتنی بر تشخيص‌های روانپزشکی دارد. علاوه بر آن لزوم توجه به اختلالات همبود در تشخيص و اتخاذ راهبردهای درمانگری اختلال نارسايی توجه /فزون کنشی مورد تأکيد قرار گرفته است.

متن كامل [DOC 5815 kb]

متن كامل [DOC 5815 kb]


موضوعات مرتبط: دقت توجه تمرکز Attention Deficit Disorder ..ADD، اصلاح . درمان . آموزش . بازی
[ دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 ] [ 20:29 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
Problem Solving: Logical reasoning, quantitative reasoning, arithmetic.

  Examples of games that improve problem-solving ability:

 

 


موضوعات مرتبط: حافظه.Memory، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، کارکردهای مغز.شناخت.اجرا
[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 22:0 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

موضوعات مرتبط: حافظه.Memory، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، کارکردهای مغز.شناخت.اجرا
[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 21:58 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

راهبردهای ترمیمی برای حل مشکلات نوشتن

(نارسانویسی)

 با تشکر از همکار عزیز  سرکار خانم  زینب دلاوری از مرکز نیشابور


موضوعات مرتبط: طرحهای درمانی Therapeutic Plans، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 ] [ 2:55 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

SDI Is Required by IDEA

By Ann Logsdon

See More About

 

·         special education programs

·         instructional strategies

·         idea and section 504

Specially Designed Instruction

Getty

Definition:

Specially Designed Instruction (SDI) for children with disabilities is a requirement under the Individuals with Disabilities Education Act(IDEA), the federal law governing special education programs. SDI refers to the teaching strategies and methods used by teachers to instruct students withlearning disabilities and other types of learning disorders.

To develop appropriate specially designed instruction for each learning disabled student, educators and parents work together to analyze student work, evaluation information, and any other available data to determine the student's strengths and weaknesses. Based on that student's unique learning needs, strategies are developed. Teachers continue to measure students' progress and make changes in instruction as needed.

Back to Special Education and Learning Disability Terms

Also Known As: special instruction, individualization, differentiated instruction

Examples:

Under the Individuals with Disabilities Education Act, every student's Individual Education Program must include several elements, including a description of specially designed instruction.

Back to Special Education and Learning Disability Terms

Special Education Programs, IEPs, and Specially Designed Instruction

·         How Teachers Measure Progress

·         How Instruction is Designed in Regular Education Programs

·         How to Write an IEP

Individuals with Disabilities Education IEP, Specially Designed Instruction

·         What is the Individuals with Disabilities Education Act - IDEA

·         What is an Individual Education Program (IEP)?

·         Specially Designed Instruction

IEP Team Meetings, IDEA Parent Rights, Positive Relationships with Schools

·         Understanding IEP Team Meetings

·         IDEA Parent Rights

·         Building a Positive Relationship with Your Child's School

Related Articles

·         Learning Disability Strategies – Strategies that Help Learning Disabi...

·         Dyslexia and Learning Disability Support

·         Teaching Strategies for Learning Disabled Students

·         Strategies that Help Learning Disabilities

Differentiated Instruction - What is Differentiated Instruction for Special...


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 3:40 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
بررسی علل نارسانویسی و مشکلات آموزش املاءدر دوره ابتدایی

وجود مشکلات شدید در نوشتن کلمات به طور صحیح، باعث نگرانی شدید والدین و معلم کودک می گردد. املا، بخشی از برنامه آموزشی است که دوران خلاقیت و تفکر واگرا، مطرح نیست، بلکه تنها آموزش یک نمونه یا ترتیب حروف مد نظر است.


موضوعات مرتبط: اختلال خواندن,Dyslexia , Reading disability، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia، اختلال دیکته .Spelling Disorder
ادامه مطلب
[ دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 15:42 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 2:17 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
Thinking Speed: Visual perception, information processing, spatial orientation.

  Examples of games that improve thinking speed:

 


موضوعات مرتبط: حافظه.Memory، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، کارکردهای مغز.شناخت.اجرا
[ جمعه پنجم اردیبهشت 1393 ] [ 22:0 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

راهبردهای ترمیمی برای حل مشکلات نوشتن

(نارسانویسی)

 تهيه و تنظيم: زینب دلاوری

 مرکز اختلالات یادگیری نیشابور


موضوعات مرتبط: طرحهای درمانی Therapeutic Plans، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:13 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 21:59 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia، حافظه.Memory، لینکستان و معرفی همکاران links، کارکردهای مغز Brain functions، اختلالات یادگیری learning disabilities/disorders، یادداشتهای روزانه .. دل نوشته ها
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ] [ 19:3 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

 

دست ورشد مهارتهای دستی

مرکز آموزشی جواد الائمه


موضوعات مرتبط: طرحهای درمانی Therapeutic Plans، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 23:21 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 22:32 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

درمانهای اختلال نوشتن

با تشکر از همکار پرتلاش سرکار خانم  ریحانه فتحیموضوعات مرتبط: طرحهای درمانی Therapeutic Plans، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 22:14 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ] [ 19:47 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

World Federation of ADHD

In August 2008, the World Federation of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) and allied disorders was founded in Zurich, Switzerland. Professor Andreas Warnke, Director of the Department of Child and Adolescent Psychiatry, Psychosomatics and Psychotherapy at the University of Würzburg, Germany, was officially nominated the first president of this non-profit organisation.

ADHD is a highly heritable childhood-onset psychiatric condition, which is characterized by age-inappropriate levels of the core symptoms inattention, hyperactivity and impulsivity. The disorder affects about 5 % of the children worldwide. Recent scientific studies in ADHD reveal biological underpinnings such as multiple genetic factors, ADHD-related differences in brain structure and function, as well as changes in neurotransmitter components within the basal ganglia thalamocortical neurocircuitries.

روی عکس کلیک کنید  برای دیدن سایت

Demo Alt Text 

روی لینک برای دیدن مقاله

 در 

سایت فراسیون جهانی

Mobile phone an effective tool for management ... - ADHD

. Rahimabadi Rahmatollah Kharazmi; Moghadamnejhad Maryam Najafi; Fomani Fatemeh ...
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

موضوعات مرتبط: دقت توجه تمرکز Attention Deficit Disorder ..ADD، اصلاح . درمان . آموزش . بازی
[ دوشنبه هجدهم فروردین 1393 ] [ 20:20 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 ] [ 22:57 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

  بازی  ضمن سرگرم کردن  کودکان  ، موجب زیاد شدن دقت  بصری آنها می شود. ۱۰ اختلاف در تصاویر مرد  نقاش وجود دارد که از گلهای نازم  بخواهید آنها را بیابند و علامت بزنند.   


...................


موضوعات مرتبط: طرحهای درمانی Therapeutic Plans، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning، دقت توجه تمرکز Attention Deficit Disorder ..ADD، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، عکس، دانلود.Downloads
[ شنبه شانزدهم فروردین 1393 ] [ 19:47 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

چکيده:

سازه کنشهاي اجرايي يک اصطلاح چترگونه است که فرايندهاي شناختي متعددي که در راه خدمت به رفتارها واعمال هدفمندند را در بر ميگيرد .

کنشهاي اجرايي را مي توان در قالب چهار مؤلفه مفهوم سازي نمود: قصد واراده، برنامه ريزي، رفتار هدفمند و عملکرد موثر.

عناصر و مؤلفههايي از قبيل اين مواردند: برنامه ريزي و هدفمندي،سازماندهي رفتاردر طول زمان، بازداري پاسخ ، توجه و سيستم هاي,حافظه اي که هدايتگر آنها هستند، حافظه کاري، فرايندهاي  خود نظم جويي، خود کنترلي ، خود نظارتي، انعطاف پذيري.

کنشهاي اجرايي به عملکرد مغز و بخصوص عملکردلوب پيش پيشاني مغز وابستهاند و در برگيرنده مجموعه اي از فرايندها و فعاليتهاي عالي مغز ميباشند که به طور مستقل اما هماهنگ مسئوليت کنترل، نظم دهي و هدايتگري رفتار فرد را بر عهده دارند.

واژگان کليدي: کنشهاي اجرايي، روانشناسي مرضي تحولي


موضوعات مرتبط: مغز عصب، نوروفیدبک بیوفیدبک، حسی حرکتی، دقت توجه تمرکز Attention Deficit Disorder ..ADD، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، استادان ؛ همکاران و مراکز اصلاح و درمان
[ پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393 ] [ 17:53 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393 ] [ 15:19 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 ] [ 19:50 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 ] [ 8:14 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 ] [ 8:11 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

KHARAZMI
اختلالات یادگیری.learning disabilities.learning disorders "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان مشکلات‏ ‏ویژه‏ ‏ اختلالات نارسایی ناتوانی های یادگیری
Math disability ..Writing disorder..Reading disorder اختلال یادگیری اختلال خواندن اختلال نوشتن اختلال ریاضی اختلالات تحولی اختلالات درسی هوش حافظه ادراک تفکر هوش آزمون
Dyslexia .Dyscalculia.Dysgraphia.
.Dysphasia/Aphasia
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وبدر اين وبلاگ
در كل اينترنت