اصلاح "اختلالات یادگیری" ایران. خوارزمی
Iranian Correction Center for Learning Disorders .. CCLD Iran 
قالب وبلاگ

حافظه ی  و توالی دیداری

دانش اموزانی که دچار ضعف در حافظه دیداری هستند در تشخیص حروف هم صدا مشکل دارند.مثال

منظور --> (منزور)        صبح--> (سبح)

 فعالیتهایی جهت تقویت حافظه دیداری

تمرین های تقویتی

1-نشان دوتصویر وبعد ان رامخفی میکنیم واز اومی خواهیم تصویرهارانام ببرد.

2-همان کار اول با 3تصویر

3-نشان دادن یک تصویر مرکب وبعد مخفی میکنیم واز تصویر سئوالاتی می کنیم.

4-تعدادی اسباب بازی نشان داده بایک پارچه روی آن ها را می پوشانیم ومی خواهیم هرچه دیده را بگوید.


5- مجموعه ای اشیارابه ترتیب چیده وچشمان را بسته وجای یک شیئ را تغییر داده وچشمان را باز می کنیم وتغییر رامی خواهیم.یا با دانش اموزان این کار رامی کنیم .

6-روی کارت 10در7کلمات رانوشته چند تابه اومی دهیم اومی خواند ازاو کارت هاراگرفته دوتا را پنهانی برداشته وکارت های دیگرراداده بگوید چه کارتی در بین ان ها نیست.

7-استفاده از اسباب بازی حافظه مثل دومینو،چوب کبریت،بازی موزائیک رنگی ،

8-پس از چند روز که روزانه 15دقیقه تمرین های قبلی راانجام دادیم وکارت های 10در7هایی که ایجاد مشکلات املایی می کند رانشان داده ومخفی میکنیم وباانگشت روی هوایاشن بنویسید وبعد دوکارت رانشان داده ومی خواهیم املای دوکلمه رابنویسد.    

9-تمرین رونویسی دانش آموز با دیدن و خواندن کلمه های جدید توانایی به خاطر سپاری کلمات را به ئست می آورد.

10-پیداکردن واژه های مشکل درس ونوشتن روی کارت10در7

11-نوشتن چندکلمه روی کارت 5در7

12-استفاده از واژه های هم خانواده

13- نقاشی کردن تصاویر ساده بعد از نشان دادن 

تقویت و تمیز دیداری

کودک در ادراک و ریزه کاری هاوجزئیات کلمه ای که به خاطرسپرده است دچار مشکل بوده وبنابراین درنوشتن آنهامرتکب اشتباه شده است.

 دوز-جانه –زور-دوس-بتر

 الف-توانایی در تمیز دیداری  

این توانایی به تشخیص تفاوت یک چیز از چیز دیگر مربوط می شود مثلا توانایی تشخیص   س از ش  - راز ز  - داز ذ-   ف از ق  - ج از چ    - ح از خ    - ک از گ

فعالیتهایی جهت تقویت تمیز دیداری

 - تصاویر آزمون 4فراستیگ1 راالگوقرار دهیم.

-کارت 10در7درست کرده و حرف مورد نظر را از بین حروف پیدا کند

-کارت 10در7یک کلمه می نویسیم  ودانش آموز از بین چند کلمه تشخیص دهد

-تمرینات مربوط به تفاوتها و تشابهات 

ب ادراک نقش از زمینه

این یک مهارت ادراکی است که به تشخیص یک چیز از زمینه محیطی آن مربوط می شود دانش اموزاین مهارت را داشته باشد می تواند حرف کوچک  ب و ت را از میان این واژه ها تشخیص دهد

--نوشتن حروف الفبا به صورت درهم و شناسایی حروف بدون چرخاندن مقوا

-استفاده از تصاویر پنهان

آزمون شماره ی 2 فراستیک یا طرح تصویرهای مشابه

 -کشیدن خط دور حرف خاص از کتاب درسی

-طرز قرار گرفتن شکل در فضا :با این آزمون توانایی تشخیص جهت یک شکل خاص در هر وضعیتی که قرار دارد سنجیده می شود.

 پ اکمال دیداری 

   این مهارت به توانایی باز شناسی یک چیز بدون اینکه کل آن نشان داده

شود اطلاق داده می شود.

درمان و تقویت اکمال دیداری

-تهیه کارت ونوشتن واژه های سایه دارونسبتا نافص وباز شناسی آنها

-شکل ناقص اشکال هندسی و تکمیل آن

-طرح ناقص حیوانات و تکمیل ان

-کارت 10در7 ونوشتن حروف ناقص و کامل کردن ان

 ث حافظه توالی دیداری

این مهارت به توانایی یاداوری انچه دیده ایم به همان ترتیبی که بوده مربوط می شود

این دانش اموز  دارد رادادر ومادر رامارد می نویسد.

راه های تقویت

1-معرفی 3یا4 نفربه دانش اموز ووی باید به ترتیب انچه را که دیده ان هارا نشان دهد .یابگوید.

2-جلودانش اموز می ایستیم وچند حرکت راانجام می دهیم واوباید به ترتیب انجام دهد.

3-یک کارت کوچک که حروف روی ان نوشته ایم از 3تاشروع می کنیم نشان می دهیم ومخفی می کنیم به ترتیب بگوید وکارت هارا اضافه می کنیم.

4-یک کارت که روی ان سه کلمه نوشته شده نشان داده مخفی می کنیم وکم کم کلمات را اضافه می کنیم

5-استفاده از کارتهای پومین

6-کف کلاس مربع هایی رسم کرده و روی هر کدام حرف یاکلمه هایی که دانش آموز در آنها مشکل دارد نوشته و از آنها می خواهیم روی حرف یا کلمه هایی که معلم می گوید بپرد.

 برای کلماتی که جامی افتد چه باید کرد

الف -کودک به علت کندی در عمل نوشتن هماهنگ نیست باید تمرین های تقویت عضلات کوچک و بزرگ وهمچنین تمرین هایی برای هماهنگی چشم ودست انجام شود

ب-بسیاری کودکان این واژه هاراجامی اندازند چون این واژه هادرحافظه شنیداری آن هانمی ماند.

-سه کلمه برای کودک بیان کنید وازوی بخواهید بعد از تمام شدن حرف شما بگوید وکلمات رااضافه کنید.

-یک جمله بگویید وازاو بخواهید بگوید وبعد جمله دیگری به جمله اول اضافه کنید.

-دادن چنددستور وازکودک بخواهید به ترتیب انجام دهد.

 حساسیت شنیداری

مسباک- امدن-زمبور-صب –رفتن (رفتند)-بشگاب-تلفزیون-دمبال-جاله-پمبه

راه درمان

-ساختن سوت باقرقره های مختلف وامتحان اصوات ان

-ترغیب دانش اموزان برای ساختن وسایل صدادار

ساختن مدل تار با چوب وسیم

-جمع اوری صداهای مختلف حیوانات

-جمع اوری اصوات از طبیعت

-انتخاب واژه هایی که کودک صدای اول ان حساس نیست ومی خواهیم صدای اول ان رابگوید.

گرفتن املا با نوار ضبط با صدای پایین

  - راهبردهای تقویت حافظه شنیداری و توالی آن
1) تصویر یابی، تعدادی تصویر به کودک نشان داده و او تصویری که داستانش را شنیده نشان می دهد.
2) گفتن داستان به کودک و سوال در مورد جزئیات داستان(چه کسی، کجا، چگونه، چطور)
3) گفتن داستانی به کودک و مرتب کردن تصاویر داستان به ترتیبی که اتفاق افتاده
4) بیان چند کلمه- حروف و جمله و تکرار آن توسط دانش آموز پس از آن
5) بیان نام تعدادی حیوانات و میوه ها و تکرار آن توسط دانش آموز
6) دستورات را انجام دهد
7) بازی با جملات لفظی بی پایان که جمله ای گفته شود و دانش آموز آن جمله را با کلمه ای دیگر بگوید تا پایان.
8) تقلید صدا با دیدن تصاویر آنها
9) پخش صدا و تشخیص تصویر آن از میان تصاویر گوناگون(نوار صدای حیوانات و    کارهای روزانه با کارت)
10) پخش صدا بدون تصویر(نوارهای صدای حیوانات و کارهای روزانه بدون کارت)
۱۱) تکمیل قسمت های ناتمام کلمات و جملات
12) بیان کلمات0 اعداد- حروف- جملات به ترتیب
13) دقت به نمونه های صدا مثلاً معلم چند بار کف زد(دقت شنیداری)
14) نمونه های دو صدایی مثلاً صدای به هم خوردن قاشق به فنجان(دقت شنیداری)

- راه های تقویت حساسیت و تمیز شنیداری
1)   صداهای دور و نزدیک را تشخیص دهد با چشم بسته
2)   تشخیص صداهای بلند و آهسته، زیر و بم از هم
3)   کشف صداهای ظریف مثل تیک تاک ساعت
4)   تعقیف صدا(که منبع صدا را تشخیص دهد)
5)    نقش و زمینه شنوایی یعنی همزمان با پخش یک موسیقی به یک محرک شنوایی گوش کند
6)     بازشناسی سمعی یعنی شما نام شی را بگویید و کودک تصویری را که با  همان صدا شروع می شود، نشان دهد.
7)     پیدا کردن کلمات هم آغاز و هم پایان بعد از بیان کلمات توسط مربی مثل سیب،سگ، شیر
8)   پیوند شنودی: ساختن کلمه بعداز شنیدن حروف آن کلمه مثل ت – و – پ- توپ
9)   پیدا کردن تصویر توسط دانش آموز بعداز شنیدن داستان معلم
10) تشخیص جفت وسایل صداساز
11) تشخیص صدای اول یا آخر کلمه و بیان آن
12) قافیه های چیستان، مثلاً هم قافیه است با رُک، مرغ به دانه می زند= نوک
13) آگاهی از کلمات هم وزن، مجموعه های 3 تایی و 4تایی به کودک گفته و او کلمات هم وزن را پیدا کند- مثل موش، لب، گوش.

- حافظه کوتاه مدت و راههای تقویت آن :
1- تصاویر ببین و بگو
2- بیاد آوردن شماره تلفن
3- بازی اعداد و کلمه
4- جاگذاری تصاویر طبق الگو از پیش دیده شده
5- کارت پومین (وسیله کمک آموزشی)
6- موزائیک های رنگی (وسیله کمک آموزشی)
7- مکعب های رنگی با الگو (وسیله کمک آموزشی)
8- کلمات مشخص شده در متن را حفظ کند و بیان کند
9- یکی از دانش آموزان روی چند حرف از جدول الفبا بپرد و دانش آموز بگوید چه      حرف هایی بود.

 - حافظه بلند مدت و راهبردهای درمانی آن
1- تعریف داستانی را که در هفته گذشته خوانده است.
۲- تعریف خاطرات تابستان یا مسافرت یا عید نوروز
3- تشخیص و شناسایی میوه ها- رنگ و شکل و طعم انها
4- به خاطر داشتن جدول ضرب اعداد
5- تکرار مطالب درسی
6- نوشتن مطلب در مورد فصل های سال و بیان خصوصیات فصل ها
7- به یاد داشتن و بیان ماه های سال
8- بیان قانون بازی هایی که می داند
9- بیان نام کارتون ها و فیلم هایی که می بیند.
10- شرح و بیان کارتون ها و فیلم های دیده شده
۱۱- به یادآوردن دوستان سال های قبل
12- بیان شماره تلفن ها
13- یادآوری تاریخ های تولد
14- گفتگو در مورد قیافه های افراد
15- به یاد داشتن کارها و قرارهای ملاقات
16- یادگیری همراه با موسیقی

- دقت، توجه و تمرکز حواس و راههای تقویت آن :
جهت تقویت توجه و تمرکز حواس می توان از تمامی تمرین های مربوط به  مهارت های دیگر استفاده کرد و از جمله تمارین زیر:
۱-    توپ و راکت
2-    دارت
3-    بازی تانگو
4-    بازی دست به دست
5-    طناب بازی
6-    مینی بسکتبال
7-    نقطه گذاری کلمات
8-    سرکاف گذاری در متن
9-    گذاشتن( ّ )بر روی کلمات مورد نظر
۱۰ - بیان تفاوت ها و شباهت های تصاویر
11- پیدا کردن حروف یا حرف مورد نظر در کلمه یا متن
۱۲- پیدا کردن حروف جا افتاده شده در یک کلمه
13- پیدا کردن کلمات بدون نقطه یا یک نقطه ای و . . . در متن
14- پیدا کردن کلماتی که نقطه در بالا و یا پایین دارند، در متن
15- پیدا کردن کلمات صحیح از بین کلمات نادرست
16- رنگ امیزی
17-  پر رنگ کردن خط چین ها و نقطه چین
18- وصل کردن نقاط به یکدیگر و بدست آوردن شکل
19- تمرین های کتاب پرورش تواناییهای ذهنی کودکان2 از صفحه 110 به بعد
۲۰- تمرین های کتاب روان خوانی

 

هماهنگی دیداری حرکتی و تقویت آن:
1-    بازی دارت
2-    توپ و راکت
3-    توپ و قاشق
4-    قلاب و ماهیگری
5-    بازی پرتاب حلقه
6-    کارت دوخت
7-    مهره و نخ
8-    مازها
9-    پازل
۱۰- مینی بسکتبال
11- بولینگ
12- گرفتن و پرتاب توپ
13- پیچاندن نخ دور قرقره
14- حمل زنگوله بطوری که صدا نکند
15- تیله بازی
16- یک قل دوقل
17- پینگ پنگ
18- بازی دست به دست
19- دومینو
20- رمز نویسی
21-  پر رنگ کردن نقطه چین ها و خط چین ها
22- تصاویر فراستیک
23- رنگ آمیزی اشکال
24- چیدن اشکال
25- کپی کردن اشکال
26- تیراندازی با تفنگ پلاستیکی
27- راه رفتن بین خطوط
28- ردیابی کردن خطوط با مداد یا انگشت
29- کوبیدن میخ در تخته
30- حمل لیوان آب بدون اینکه آب بیرون بریزد
۳۱- بازی لی لی

 - راهبردهایی جهت تقویت تجسم فضایی(ادراک فضایی):
۱) شناسایی تصاویر جهات مختلف(راست، چپ،بالا، پایین)
2) تشخیص شکل با توجه به تغییر جهت آن
3) موزائیک های رنگی(وسیله کمک آموزشی)
4) مجموعه اشکال هندسی و پازل آنها (وسیله کمک آموزشی)
5) تخته میخ دار (وسیله کمک آموزشی)
6) تشخیص قسمت های راست و چپ آدمک

 - ادراک و استدلال و راههای تقویت آن :
1- بازی نخ جادویی (وسیله کمک آموزشی)
2- جواب دادن به چیستان
3- معمای انگشت اردی (وسیله کمک آموزشی)
4- ساختن صورت مسئله با ذهن پویا (وسیله کمک آموزشی)
5- تصاویر زنجیره ای (وسیله کمک آموزشی)
6- بازی باغ اسرارآمیز (وسیله کمک آموزشی)
7- نشان دادن قسمتی از فیلم و گفتن بقیه آن توسط دانش آموز یا سوال از قسمت پخش شده فیلم
8- تصاویر و زیرنویس ها: قراردادن زیرنویس مربوط به تصویر زیر آن توسط دانش آموز
9- خلاصه نویسی: دانش آموز پاراگرافی را در یک جمله خلاصه کند
10- ترسیم تصویر: از دانش آموز بخواهید داستانی را که توسط معلم شنیده، نقاشی کند
11- توالی پاراگراف ها و پرسیدن سوال از پاراگراف های مرتب شده
12- خواندن پاراگراف توسط دانش آموز، جابجا کردن خطوط پاراگراف توسط معلم و  مرتب کردن دوباره آن توسط دانش آموز
13- طبقه بندی فعالیت ها: گفتن چند مطلب متفاوت و طبقه بندی کردن براساس موضوع توسط دانش آموز.
14- داستان نیمه تمام
15- کامل کردن جملات ناقص
۱۶- خواندن مسئله کتاب ریاضی و توضیح درباره آن مسئله


 راهبردهای تقویت قدرت نقشه کشی :
1- ماز
2- پازل (وسیله کمک آموزشی)
3- تصاویر زنجیره ای (وسیله کمک آموزشی)
4- تانگو (وسیله کمک آموزشی)
5- ساختن مکعب ها طبق الگو (وسیله کمک آموزشی)
6- مرتب کردن قطعات کف پوش طبق الگو (وسیله کمک آموزشی)

 

_______________________________________________________

1- فراستیک ماریان ,ازمون فراستیک

2-احمدایی ارزو ,پرورش توانایی های ذهنی و رفع اختلالات یادگیری

 

 


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، دقت توجه تمرکز Attention Deficit Disorder ..ADD
[ شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:46 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

همه چیز درباره خام حرکتی

 


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، حسی حرکتی
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 21:34 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
بازی درمانی برای کودکان فلج مغزی

 

اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
ادامه مطلب
[ شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 12:25 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

تیک (Tic) و سندرم تورت

 (Tourette syndrome)

   

نویسنده: دکتر حمید نورالهی مقدم / نورولوژیست / فوق تخصص پارکینسون و اختلالات حرکتی

 alt


موضوعات مرتبط: کارکردهای مغز Brain functions، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، کارکردهای مغز.شناخت.کنشهای اجرایی، نوروفیدبک بیوفیدبک.نوروایدوکیشن.نوروسایکولوژی، حسی حرکتی
ادامه مطلب
[ جمعه پنجم دی ۱۳۹۳ ] [ 10:50 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 16:13 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

بازی درمانی چیست ؟

بچه ها هميشه بازي مي كنند پس چرا بايد به بخش بازي درماني مراجعه كرد؟
بازي درماني وسيله است براي رهاسازي استرس هاي مربوط به رشد و يادگيري مهارتهاي تازه

اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
ادامه مطلب
[ چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 2:39 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

بازی درمانی در آموزش مهارت ها

اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
ادامه مطلب
[ یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ ] [ 2:12 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
نظریه یکپارچگی حسی شامل دانش و اطلاعاتی از عملکرد نوروآناتومیکال و نوروفیزیولوژیکال قسمتی از سیستم عصبی مرکزی است که ساختمان ها و مکانیسمهای آن در روند یکپارچگی حسی نقش دارند.


موضوعات مرتبط: کارکردهای مغز Brain functions، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، کارکردهای مغز.شناخت.کنشهای اجرایی، هماهنگی عصب و عضله.حرکت.تعادل.یکپارچگی حسی
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 22:8 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 17:59 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
درمان یکپارچه‌سازی حسی(Sensory Integration Therapy)

تعریف: یکپارچه‌سازی حسی توانایی مغز در سازماندهی اطلاعاتی است که توسط تمامی حواس بدن و از محیط دریافت می‌شود.

 همه اطلاعاتی که ما از محیط پیرامون دریافت می‌کنیم از طریق سیستم های حسی ما است. مغز ما  اطلاعاتی درباره علائم، صداها، بوها و مزه‌ها و حرکات بصورت سازمان‌یافته دریافت می‌کند. ما به تجربیات حسی خود معنا می‌دهیم و می‌دانیم چگونه طبق آن پاسخ دهیم.


موضوعات مرتبط: کارکردهای مغز Brain functions، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، کارکردهای مغز.شناخت.کنشهای اجرایی، هماهنگی عصب و عضله.حرکت.تعادل.یکپارچگی حسی
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 12:14 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 7:58 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
 - راهبردهای تقویت حافظه شنیداری و توالی آن
1) تصویر یابی، تعدادی تصویر به کودک نشان داده و او تصویری که داستانش را شنیده نشان می دهد.
2) گفتن داستان به کودک و سوال در مورد جزئیات داستان(چه کسی، کجا، چگونه، چطور)
3) گفتن داستانی به کودک و مرتب کردن تصاویر داستان به ترتیبی که اتفاق افتاده
4) بیان چند کلمه- حروف و جمله و تکرار آن توسط دانش آموز پس از آن
5) بیان نام تعدادی حیوانات و میوه ها و تکرار آن توسط دانش آموز
6) دستورات را انجام دهد
7) بازی با جملات لفظی بی پایان که جمله ای گفته شود و دانش آموز آن جمله را با کلمه ای دیگر بگوید تا پایان.
8) تقلید صدا با دیدن تصاویر آنها
9) پخش صدا و تشخیص تصویر آن از میان تصاویر گوناگون(نوار صدای حیوانات و    کارهای روزانه با کارت)
10) پخش صدا بدون تصویر(نوارهای صدای حیوانات و کارهای روزانه بدون کارت)
۱۱) تکمیل قسمت های ناتمام کلمات و جملات
12) بیان کلمات0 اعداد- حروف- جملات به ترتیب
13) دقت به نمونه های صدا مثلاً معلم چند بار کف زد(دقت شنیداری)
14) نمونه های دو صدایی مثلاً صدای به هم خوردن قاشق به فنجان(دقت شنیداری)


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، حافظه.Memory حافظه کارا Working memory، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning
[ جمعه بیست و سوم آبان ۱۳۹۳ ] [ 18:13 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
- حافظه کوتاه مدت و راههای تقویت آن :
1- تصاویر ببین و بگو
2- بیاد آوردن شماره تلفن
3- بازی اعداد و کلمه
4- جاگذاری تصاویر طبق الگو از پیش دیده شده
5- کارت پومین (وسیله کمک آموزشی)
6- موزائیک های رنگی (وسیله کمک آموزشی)
7- مکعب های رنگی با الگو (وسیله کمک آموزشی)
8- کلمات مشخص شده در متن را حفظ کند و بیان کند
9- یکی از دانش آموزان روی چند حرف از جدول الفبا بپرد و دانش آموز بگوید چه      حرف هایی بود.


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، حافظه.Memory حافظه کارا Working memory
[ چهارشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۳ ] [ 18:14 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ دوشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 7:53 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ یکشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 7:11 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]


الف) روش چند حسی در املا:

  1. فهم معنا و ادا واژه: به کودک بگویید به دقت به واژه نگاه کند آن گاه تلفظ درست آن را بگوید و در جمله به کار برد.
  2. تصور واژه: از کودک بخواهید که پس از «نگریستن» به واژه، آن را بخواند سپس شکل واژه را در هوا ترسیم کرده یا واژه را با استفاده از انگشت خود ردگیری کند.
  3. بازخوانی: از کودک بخواهید پس از دیدن واژه، چشمان خود را بسته و شکل آن را در ذهن خود مجسم کند و بعد چشم هایش را باز کرده و گفته ی خود را با اصل مطابقت دهد. اگر خطایی صورت گیرد، دوباره این کار را تکرار کند.
  4. نوشتن واژه: کودک باید واژه را بدون خطا از روی حافظه بنویسد، سپس آن را با اصل واژه مقایسه کند تا ببیند آیا واژه را درست نوشته است یا خیر.
  5. مهارت یابی: کودک روی واژه را می پوشاند و آن را می نویسد، اگر درست نوشت لازم است برای بار دوم و سوم نیز نوشتن آن واژه را تکرار کند.

موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning، طرحهای درمانی Therapeutic Plans، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia
[ پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 19:47 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
 
دانلود مقاله ی آموزشی برنامه ی آموزش فزدی شده یا برنامه ی آموزش فردی یا برنامه ی آموزش انفرادی در قالب فایل PDF

                        

IEP

 


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning، طرحهای درمانی Therapeutic Plans
[ چهارشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 23:35 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
اختلالا
برنامه آموزش فردی شده (IEP)

حمید عباسی مدیر مرکز اختلالات یادگیری جوانرود


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning
ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 23:12 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ چهارشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 17:24 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

شيوه هاي درمان در حيطه اختلالات ديداري  

از مرکز شاهرود

http://www.epidemicanswers.org/wp-content/uploads/2013/07/eye.jpg


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning، طرحهای درمانی Therapeutic Plans
ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 11:47 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ چهارشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 1:32 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ سه شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 23:29 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

 یرای درمان اختلال ریاضی چه باید کرد2

از مرکز بصیر


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning، اختلال ریاضی ,math disability,Dyscalculia
ادامه مطلب
[ سه شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 20:20 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ سه شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 20:17 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
صوت درمانی( Sound Therapy): صوت درمانی یک برنامه درمانی شنیداری است که فرد می تواند خود آن را بکار گیرد و به خود کمک نماید. در این برنامه شنیداری موسیقی های کلاسیک ضبط شده ای برروی یک دستگاه قابل پخش با هدفون در اختیار فرد قرار می گیرند این موسیقی ها از صوت های با فراوانی بالا انتخاب شده اند و بگونه ای تنظیم شده اند که موجب بالا رفتن عملکرد شنوایی و مغزی افراد می شوند.صوت درمانی در درمان دیس پراکسی کلامی در کودکان دارای اختلال یادگیری و دیگر گروه های استثنایی کاربرد دارد.


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
[ سه شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 1:3 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
 - حافظه بلند مدت و راهبردهای درمانی آن
1- تعریف داستانی را که در هفته گذشته خوانده است.
۲- تعریف خاطرات تابستان یا مسافرت یا عید نوروز
3- تشخیص و شناسایی میوه ها- رنگ و شکل و طعم انها
4- به خاطر داشتن جدول ضرب اعداد
5- تکرار مطالب درسی
6- نوشتن مطلب در مورد فصل های سال و بیان خصوصیات فصل ها
7- به یاد داشتن و بیان ماه های سال
8- بیان قانون بازی هایی که می داند
9- بیان نام کارتون ها و فیلم هایی که می بیند.
10- شرح و بیان کارتون ها و فیلم های دیده شده
۱۱- به یادآوردن دوستان سال های قبل
12- بیان شماره تلفن ها
13- یادآوری تاریخ های تولد
14- گفتگو در مورد قیافه های افراد
15- به یاد داشتن کارها و قرارهای ملاقات
16- یادگیری همراه با موسیقی


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning
[ دوشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 18:14 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ دوشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 2:2 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ جمعه نهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 21:2 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
یکپارچگی حسی

یکپارچگی حسی یک چارچوب درمانی است که برای ارزیابی و درمان افرادی که دچار اختلال در پردازش حسی هستند به کار می رود.


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، هماهنگی عصب و عضله.حرکت.تعادل.یکپارچگی حسی
ادامه مطلب
[ دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ ] [ 20:37 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

 

پردازش ­حسي در کودکان

آن­چه شما نياز داريد كه درباره كودكان و جوانان با مشكلات پردازش­ حسي بدانيد

تهیه کننده

محمدرضابابایی


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، هماهنگی عصب و عضله.حرکت.تعادل.یکپارچگی حسی، کارکردهای مغز.شناخت.کنشهای اجرایی، دقت توجه تمرکز Attention Deficit Disorder ..ADD، کارکردهای مغز Brain functions
ادامه مطلب
[ دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ ] [ 20:27 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

KHARAZMI
اختلالات یادگیری.learning disabilities.learning disorders "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان مشکلات‏ ‏ویژه‏ ‏ اختلالات نارسایی ناتوانی های یادگیری
Math disability ..Writing disorder..Reading disorder اختلال یادگیری اختلال خواندن اختلال نوشتن اختلال ریاضی اختلالات تحولی اختلالات درسی هوش حافظه ادراک تفکر هوش آزمون
Dyslexia .Dyscalculia.Dysgraphia.
.Dysphasia/Aphasia
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وبدر اين وبلاگ
در كل اينترنت